Aktualności


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne


Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

podinspektora/inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Hyżne.

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Hyżne,

Hyżne 103,

36-024 Hyżne.

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane: ochrona środowiska lub administracyjne.
 • Staż pracy: 3 lata (dot. stanowiska inspektora).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 • Nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.
 • Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, sumienność, terminowość, komunikatywność.
 • Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
 • Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych.
 • Znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • uchwały nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dn. 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2498).

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:
 • prowadzenie polityki ochrony środowiska (sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku);
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
 • sprawy dot. opłat za korzystanie ze środowiska (naliczanie);
 • sporządzanie sprawozdań z ochrony środowiska.
 • prowadzenie akcji na rzecz ochrony środowiska oraz działań edukacyjnych.
 • Wydawanie decyzji środowiskowych, w trybie art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Prowadzenie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).
 • Współpraca ze Związkiem Gmin „Eko-Logiczni” w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Hyżne.
 • Prowadzenie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne, w tym likwidacja dzikich wysypisk.
 • Kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie Województwa Podkarpackiego oraz kontrola palenisk pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów i wymogów określonych w uchwale.
 • Prowadzenie spraw z zakresu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości ich opróżniania oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.
 • Prowadzenie ewidencji działalności regulowanej oraz prowadzenie postępowań dot. wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • Prowadzenie bazy azbestowej Gminy Hyżne oraz przyjmowanie wniosków o dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych oraz wykonywanie innych zadań w zakresie usuwania azbestu z Gminy Hyżne.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Praca wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
 • Praca umysłowa o charakterze administracyjnym, siedząca, przy komputerze powyżej 2 godzin dziennie, wymagająca kontaktów z petentami.
 • Miejsce pracy - budynek Urzędu Gminy, Hyżne 103.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: luty 2022.

W miesiącu grudniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy).
 • Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (art. 221 oraz art. 221a Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy).

 

 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora ds. ochrony środowiska” w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, pokój nr 1 (sekretariat) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. Decyduje data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hyżne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyżne oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hyżne.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

……………………………………………….

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Hyżne. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: 36 – 024 Hyżne 103, za pośrednictwem poczty
  e – mail, na adres: gmina@hyzne.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 17 23 045 60.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@hyzne.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, z którym zostanie nawiązana umowa o pracę na stanowisku podinspektora ds. inwestycji i remontów, zgodnie z przepisami Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawy z 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzednio udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Hyżne 103; 36 – 024 Hyżne, elektronicznej na adres poczty e – mail: gmina@hyzne.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest warunkiem ustawowym. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji poszczególnych celów dla których dane są przetwarzane, a w konsekwencji brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 3. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.