Aktualności


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne


 

Wójt Gminy Hyżne

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji

i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Hyżne.

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

          Urząd Gminy Hyżne,

          Hyżne 103,

          36-024 Hyżne

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 • Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność kosztorysowania.
 • Mile widziane wykształcenie techniczne na kierunku budownictwo, geodezja, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, architektura, urbanistyka.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce.
 • Umiejętność weryfikacji dokumentacji budowlanej zgodnie z przepisami prawa.
 • Predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność za realizowane zadania, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, sumienność, terminowość, komunikatywność.
 • Zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Mile widziane uprawnienia budowlane.
 • Biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office.
 • Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych.
 • Znajomość przepisów:
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy Prawo Budowlane,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • ustawy o drogach publicznych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Wykonywanie poleceń służbowych Kierownika Referatu Inwestycji
  i Gospodarki Nieruchomościami oraz kierownictwa Urzędu.
 • Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym.
 • Weryfikacja projektów inwestycyjnych.
 • Koordynowanie wykonawstwa inwestycji z zakresu gospodarki wodno - ściekowej oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań, w tym zakresie, łącznie z ich rozliczeniem.
 • Analiza możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
 • Przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych, w tym:
 • przygotowanie lub współudział w przygotowaniu założeń do opracowania dokumentacji technicznej planowanego zadania,
 • występowanie o niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące procesu inwestycyjnego i remontowego,
 • przygotowanie, dla stanowiska ds. Zamówień Publicznych kompletnej dokumentacji technicznej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w celu ogłoszenia przetargu dla zadań inwestycyjnych.
 • Realizowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej, w tym:
 • przekazywanie wykonawcom placów budowy;
 • sprawowania nadzoru i współpraca z wykonawcą, biurem projektów, inspektorem nadzoru przy realizacji zadań inwestycyjnych;
 • odbiór i rozliczanie realizowanych inwestycji;
 • sporządzenie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji.
 • Uczestnictwo w komisjach odbiorowych i gwarancyjnych.
 • Uczestnictwo w komisji przetargowej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu aglomeracji oraz sporządzanie sprawozdań
  z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 • Bieżąca kontrola realizacji inwestycji oraz niezwłoczne informowanie kierownictwa Urzędu o stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w tym zakresie.
 • Przygotowywanie zakresów prac dotyczących bieżącego utrzymania, zlecanie robót do wykonania.
 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót.
 • Współpraca z Zakładem Usług Komunalnych w Hyżnem.
 • Prowadzenie spraw w zakresie komunikacji publicznej oraz zarządzanie przystankami komunikacyjnymi na terenie gminy Hyżne stanowiące własność lub będące w zarządzie Gminy, w tym:
 • Uzgadnianie i wydawalnie zezwoleń na przejazdy;
 • Wydawanie zezwoleń na zatrzymywanie się na przystankach;
 • Zawieranie umów na korzystanie z przystanków oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
 • Nadzór nad utrzymaniem, remontami istniejących wiat oraz zlecanie budowy nowych w ustaleniu z właściwymi zarządcami dróg;
 • Przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót remontowych i „drobnych” inwestycji w zakresie utrzymania przystanków i wiat przystankowych,
 • Sporządzanie stosownych uchwał, sprawozdań i ankiet ws. przystanków komunikacyjnych.
 • Nadzór i rozlicznie Gminnego Transportu Drogowego,
 • Prowadzenie dokumentacji gminy w zakresie związków międzygminnych dot. transportu zbiorowego.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Praca wymagająca odporności na stres, umiejętności pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
 • Praca umysłowa o charakterze administracyjnym, siedząca, przy komputerze powyżej 2 godzin dziennie, wymagająca kontaktów z petentami.
 • Miejsce pracy - budynek Urzędu Gminy, Hyżne 103.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: listopad 2021.

W miesiącu wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV i list motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1 do ogłoszenia).
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy).
 • Oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowana opinią (wzór – załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Kserokopie innych dokumentów z zakresu objętego wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, referencje).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (art. 221 oraz art. 221a Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy).
 1. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów” w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, pokój nr 1 (sekretariat) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne, w terminie do dnia 22 października 2021 r. Decyduje data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hyżne po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hyżne oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Hyżne.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

……………………………………………….

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Hyżne. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: 36 – 024 Hyżne 103, za pośrednictwem poczty
  e – mail, na adres: gmina@hyzne.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 17 23 045 60.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@hyzne.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, z którym zostanie nawiązana umowa o pracę na stanowisku podinspektora ds. inwestycji i remontów, zgodnie z przepisami Ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Ustawy z 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uprzednio udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych - z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Hyżne 103; 36 – 024 Hyżne, elektronicznej na adres poczty e – mail: gmina@hyzne.pl lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest warunkiem ustawowym. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji poszczególnych celów dla których dane są przetwarzane, a w konsekwencji brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 • Kwestionariusz osobowy

  załączył: Paweł Trojanowski, Administrator dnia 2021-10-12 11:32

 • Oświadczenia

  załączył: Paweł Trojanowski, Administrator dnia 2021-10-12 11:32

 • Zgoda RODO

  załączył: Paweł Trojanowski, Administrator dnia 2021-10-12 11:33