Aktualności


KONKURS NA LOGO GMINY HYŻNE


Regulamin konkursu

na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Hyżne

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Hyżne.
 2. Konkurs rozpocznie się w dniu 20 maja 2021 r. a jego rozstrzygnięcie nastąpi 31 lipca 2021 r.
 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu logo Gminy Hyżne.
 5. Wyłonione w konkursie logo będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Gminy Hyżne.

 2. Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo, jako znaku słowno-graficznego lub graficznego, który stanie się oficjalną identyfikacją Gminy Hyżne. Logo powinno:
 • kojarzyć się z gminą Hyżne,
 • być łatwe do zapamiętania i rozpoznania,
 • wzbudzać pozytywne skojarzenia i emocje,
 • być oryginalne, nowoczesne, innowacyjne,
 • poza znakiem graficznym zawierać napis: „Gmina Hyżne”,
 • być uniwersalne i umożliwiać wykorzystywanie go w różnorodny sposób.
 1. Logo może być również opatrzone hasłem promocyjnym.

 3. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych oraz firm, które są w stanie spełnić wymogi określone w Regulaminie Konkursu (w szczególności dla grafików, artystów plastyków, projektantów, studentów i absolwentów uczelni wyższych o profilu artystycznym oraz dla firm specjalizujących się w grafice, promocji, budowaniu wizerunku).
 2. Dopuszcza się do udziału w konkursie osób niepełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu formularz zgłoszenia, oświadczenia i klauzulę informacyjną podpisują przedstawiciele ustawowi, którzy wyrażają w ten sposób zgodę na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich współmałżonkowie oraz dzieci, a także członkowie Komisji Konkursowej, ich współmałżonkowie oraz dzieci.
 4. Udział w konkursie zgłasza się poprzez uzupełnienie Formularza Zgłoszenia będącego Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Prace konkursowe

 1. Projekt logo należy zgłosić do konkursu w formie pracy, na którą składa się;
 • krótki opis genezy logo (idea, symbolika),
 • logo w wersji kolorowej,
 • logo w wersji monochromatycznej oraz achromatycznej,
 • wizualizacja przykładu wykorzystania projektu (np. na ulotce, T- shircie, roll-upie).
 1. Projekt w wersjach kolorowej, monochromatycznej oraz achromatycznej powinien być zaprezentowany w wersji elektronicznej, wykonany techniką grafiki komputerowej
  i zapisany jako plik wektorowy w rozszerzeniu .pdf (zapisany z możliwością edycji), .cdr, .eps lub .ai
 2. Prace konkursowe nie mogą zawierać elementów identyfikacyjnych uczestnika Konkursu.
 3. Prace konkursowe winny być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs i że tym samym nie narusza praw osób trzecich. Dodatkowo oświadcza, że składana praca konkursowa nie była zgłaszana do innych konkursów. Oświadczenia te należy złożyć za pomocą Formularza oświadczeń, będącego Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Jeden Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace konkursowe. W przypadku przesłania tego samego logo w kilku wersjach np. kolorystycznych, zgłoszenie takie będzie traktowane jako jeden projekt.
 5. Wersje elektroniczne projektu, opis genezy, wizualizację przykładu wykorzystania należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami (Formularzem zgłoszenia – zał. Nr 1 oraz Formularzami oświadczeń zał. Nr 2, 3) do dnia 30 czerwca 2021 r. do godziny 00 wykorzystując jeden z podanych poniżej sposobów:
 • elektronicznie na adres: konkurslogo@hyzne.pl (wraz ze skanami podpisanych załączników);
 • na płycie CD lub pendrive w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na logo” w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103 (w wypadku prac wysłanych pocztą decyduje data wpływu).
 1. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję.
 2. Zgłoszone prace nie będą zwracane/odsyłane uczestnikom konkursu.
 3. W wypadku prac konkursowych złożonych elektronicznie, Organizator zastrzega sobie prawo zażądania od Uczestnika złożenia oryginałów Załączników będących integralną częścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć oryginały powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie.

 5. Komisja konkursowa i ocena prac

 1. Za pracę konkursową uważa się pracę zgłoszoną zgodnie z warunkami określonymi
  w § 4.
 2. Prace oceniane będą przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.
 3. Komisja spotka się w wyznaczonym dniu w terminie od 1 lipca do 6 lipca 2021 r.
  i wyłoni 2 prace, które zakwalifikuje do kolejnego etapu.
 4. Określa się minimalną liczbę członków Komisji Konkursowej niezbędną do podjęcia decyzji w liczbie 3 członków komisji.
 5. Komisja Konkursowa przy ocenie prac będzie brać pod uwagę następujące elementy:
 • oryginalność,
 • kreatywność,
 • funkcjonalność,
 • walory artystyczne,
 • zgodność z charakterem i wizerunkiem Gminy Hyżne oraz zapisami niniejszego Regulaminu.
 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. W kolejnym etapie, dwie wyłonione przez Komisję Konkursową prace poddane zostaną głosowaniu, przeprowadzonym wśród mieszkańców z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne hyzne.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Gminy Hyżne na Facebooku. Głosowanie odbędzie się
  w terminie od 10 do 16 lipca 2021 r.
 3. Decyzja podjęta przez mieszkańców jest ostateczna i nie podlega poddaniu pod ponowne głosowanie.
 4. Informacja o ostatecznym wyniku konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.hyzne.pl i Facebooku do dnia 31 lipca 2021 r. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu telefonicznie lub mailowo.

 6. Nagroda

 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł, ustaloną ze zwycięzcą po ogłoszeniu wyników.

 7. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy zgłoszonej na Konkurs i że nie narusza ona praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich Uczestnik zwalnia Organizatora ze wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu i pokryje koszty związane z roszczeniami takich osób.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Hyżne całości autorskich praw majątkowych do logo promocyjnego
  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze. zm.).
 3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Hyżne całości autorskich praw autorskich do logo promocyjnego i nieodpłatne wykorzystywanie go na wszystkich znanych polach eksploatacji. Gmina Hyżne będzie uprawniona do korzystania z logo bez konieczności każdorazowego podawania danych zwycięzcy konkursu. Na te warunki uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do konkursu.
 4. Gmina Hyżne będzie miała prawo do:
 • upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotniania logo bez ograniczeń;
 • rozpowszechnianie logo w każdy sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie
  i udostępnianie;
 • dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzać do obrotu, użyczać lub wynajmować oryginał
  i egzemplarze logo.

 8. Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na wykorzystywanie, odtwarzanie, powielanie nadesłanej pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Hyżne. Dane przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Konkursu oraz jego promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo upublicznienia nadesłanych prac celem poddania ich pod głosowanie w drugim etapie oceny nadesłanych prac.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska laureata Konkursu w materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu, a także w mediach.
 4. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Organizator informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Hyżne. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: Hyżne 103; 36 – 024 Hyżne oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (17) 2295-002

 

 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, w osobie Pana Kamila Kędzierskiego z którym można się kontaktować listownie, na adres: Hyżne 103;
  36 – 024 Hyżne, telefonicznie, po numerem telefonu: (+48) 733 040 110 oraz za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: iod@hyzne.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu organizacji i realizacji konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Hyżne, w tym upublicznienia wizerunku osoby nagrodzonej na podstawie udzielonej zgody w zakresie określonym w jej treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych, podmioty, które wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych stosownych umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przez okres 5 lat od końca roku w którym rozstrzygnięto konkurs z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r., o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.

 

 1. Przysługuje prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych (z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w niniejszym punkcie). Administrator danych osobowych informuje również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Hyżne 103; 36 – 024 Hyżne, lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji celów określonym w pkt 3 powyżej, a w konsekwencji braku możliwości wzięcia udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Hyżne.

 

 1. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 9. 1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:

 1. Formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu),
 2. Formularze oświadczeń (zał. nr 2 i nr 3 do Regulaminu)