Aktualności


Obwieszczenie


 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 28.10.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Kruczka zam. ul. Witosa 4A, 36-030 Błażowa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 328/2, 329/2, 333/2, 334/2, 447/2, 449/5, 449/6, 449/7, 449/2, 450/1, 450/2 położonych w miejscowości Wólka Hyżneńska, gmina Hyżne.

 

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działająca przez pełnomocnika Pana Jana Kruczka

Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 29.10.2020 r. do 19.11.2020 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

 

 

 

Hyżne, dnia 29.10.2020 r.