Aktualności


Obwieszczenie o rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 184/1, 184/2, 194, 193 położonych w miejscowości Szklary, gmina Hyżne.


OBWIESZCZENIE

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 09.10.2020 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Kruczka zam. ul. Witosa 4A, 36-030 Błażowa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 184/1, 184/2, 194, 193 położonych w miejscowości Szklary, gmina Hyżne.

 

Inwestor:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działająca przez pełnomocnika Pana Jana Kruczka

     Informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 13.10.2020 r. do 03.11.2020 r. w tutejszym Urzędzie Gminy pok.
nr 6, oraz można wnieść ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie, osobiście lub pisemnie pod adresem Urzędu Gminy Hyżne.

 

Hyżne, dnia 13.10.2020 r.