Aktualności


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z udzieleniem dotacji na jego realizację a także powołania Komisji konkursowej