Aktualności


Zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE

 XVII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Hyżnem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Gminie Hyżne i nadania jej statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezówka".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych „GOSIR” w Hyżnem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości nr 2799/19 o pow. 0,1055 ha, położonej w miejscowości Hyżne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w miejscowości Dylągówka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Hyżne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w  m. Dylągówka”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2020 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2020-2033.
 18. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 19. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 20. Sprawy różne.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

               Bogusław Kotarba