Aktualności


Zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE

 

XIV sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 26 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m² sprzątania miejsc publicznych w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Hyżne z Gminą Miasto Rzeszów w zakresie refundowania wydatków ponoszonych z tytułu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 12. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 13. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 

                                                                                                                                                                          Bogusław Kotarba