Aktualności


Zawiadomienie


Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 14 listopada 2019 r. o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawa sprzedaży budynku po dawnym skupie żywca w m. Hyżne.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 3. Dyskusja na temat podatku rolnego.
 4. Dyskusja na temat podatku od środków transportowych.
 5. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m² sprzątania miejsc publicznych w 2020 roku.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne.
 8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 10. Zaopiniowanie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2019.
 11. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 12. Sprawy różne.


                                                                                                           

______________________________

Przewodniczący Komisji

Edward Kołodziej