Aktualności


Zawiadomienie


XIII sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 października 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce”.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Gminie Hyżne „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej przyjęcia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w Gminie Hyżne.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
  8. Analiza oświadczeń majątkowych.
  9. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
  10. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

___________________________________

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

Bogusław Kotarba