Aktualności


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH


Wójt Gminy Hyżne zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok”.

Konsultacje prowadzone będą w formie bezpośredniego otwartego spotkania, zgodnie z §4 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/287/10 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Spotkanie odbędzie się 7 października 2019 r. o godzinie 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne (IV p.), 36-024 Hyżne 103.

Uwagi do projektu programu, należy składać poprzez wypełniony „formularz zgłaszania uwag”, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Hyżne w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  2. Załącznik Nr 1 do uchwały – Program ( Projekt).
  3. Formularz zgłaszania uwag.

 

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Hyżne.