Aktualności


Zawiadomienie


IX sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 

  1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Hyżne za 2018 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Hyżne.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Hyżne za rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Hyżne z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chmielnik a Gminą Hyżne w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabratówka, Gmina Chmielnik.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli w oddziałach przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/19 z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
  10. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 


 

 _________________________________

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

Bogusław Kotarba