Aktualności


Zawiadomienie


Wójt Gminy Hyżne zawiadamia, zgodnie z §21 ust. 5 Statutu Sołectwa Brzezówka (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 539), że został sporządzony spis wyborców w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej Sołectwa Brzezówka, który jest do wglądu w Urzędzie Gminy Hyżne, III piętro, pokój nr 16.