Aktualności


Zawiadomienie


 VI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 22 marca 2019 r. o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grzegorzówka.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Hyżne w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 z dnia 22 lutego 2019 r.
  w sprawie dokonania zmiany budżetu na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 13. Przedstawienie informacji z obrotu nieruchomościami w 2018 roku.
 14. Przedstawienie sprawozdania z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za 2018 rok.
 15. Przedstawienie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 16. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2018 rok.
 17. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 18. Sprawy różne.

 

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

 

 _________________________________

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

 

               Bogusław Kotarba