Aktualności


Zawiadomienie


IV sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 25 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Pojęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hyżne na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa podkarpackiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+", zwanego dalej "Programem".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Dynów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Hyżne usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do udziału w Zebraniach Przedstawicieli Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Wójta Gminy Hyżne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Hyżne, poprzez budowę wodociągu i ujęć wód podziemnych w miejscowości Szklary wraz z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w m. Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinansowania w zakresie Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2018.
 12. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019-2033.
 14. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.
 15. Sprawy różne.

 

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

 

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne 

               Bogusław Kotarba

 • Zawiadomienie

  załączył: Tomasz Staszczak, Administrator dnia 2019-01-17 09:26