Przetargi


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 340 000,00 złOgłoszenie nr 540425-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.


Gmina Hyżne: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 340 000,00 zł.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Hyżne, krajowy numer identyfikacyjny 69058208000000, ul. Hyżne 103 , 36-024 Hyżne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 295 002, e-mail inwestycje@hyzne.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://hyzne.pl/14-bip/10033-przetargi.html#tresc
Adres profilu nabywcy: https://hyzne.pl/14-bip/10033-przetargi.html#tresc
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://hyzne.pl/14-bip/10033-przetargi.html#tresc , hyzne.pl , www.bip.hyzne.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://hyzne.pl/14-bip/10033-przetargi.html#tresc, hyzne.pl , www.bip.hyzne.pl
ostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:
Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne
Adres:
Gmina Hyżne, Hyżne 103 36-024 Hyżne Sekretariat II piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 340 000,00 zł.
Numer referencyjny: RIG5.271.1.2020.JG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 340 000,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 ) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Hyżne powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 2 174 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 166 000,00 zł
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania kredytu w całości bez konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek i innych obciążeń. Odsetki, prowizje oraz inne opłaty banku będą naliczane wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
3. Kredyt będzie spłacany w latach 2021 - 2032, w ratach miesięcznych płatnych w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca.
4. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postepowaniu przyjmą stawkę WIBOR 1M z dnia 06.05.2020r. w wysokości 0,64% Marża, prowizje oraz inne opłaty banku w całym okresie kredytowania nie mogą ulec zmianie.
5. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
a) Waluta kredytu PLN
b) Kwota kredytu: 3 340 000,00 zł
c) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2032r.
d) Wpływ środków - kredyt zostanie uruchomiony w kilku transzach. Dokładny czas uruchomienia kredytu zostanie określony przez Zamawiającego w oparciu o pisemną dyspozycję o uruchomienie kredytu, która zostanie złożona Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu czterech dni roboczych (o terminie decyduje kryterium - termin uruchomienia kredytu, jako punktacja oceny ofert) następujący po dniu, w którym zostanie złożona Wykonawcy pisemna dyspozycja Zamawiającego o uruchomienie kredytu. Poprzez uruchomienie kredytu rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Zamawiającego.
e) Zamawiający wyłącznie w celu obliczenia kosztów udzielenia kredytu, ustala datę 01.06.2020r. jako hipotetyczną datę uruchomienia kredytu. Data ta nie jest wiążąca dla kredytobiorcy w rzeczywistym uruchomieniu kredytu i służy jedynie zachowaniu porównywalności składanych ofert.
f) Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.03.2021 r.
g) Okres karencji w spłacie odsetek: do dnia 30.06.2020 r.
h) Kredyt spłacony będzie w równych 4 ratach kwartalnych Wg harmonogramu zawartego w umowie. Płatność rat kapitałowych będzie następować do ostatniego dnia każdego miesiąca.
i) Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku): 0%
j) Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty: 0%
k) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych (przed ustalonym terminem) spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie. W takim przypadku odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty więcej niż jednej raty miesięcznie bez ponoszenia dodatkowych opłat i konieczności informowania Wykonawcy o tym fakcie
n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu spłaty zaciągniętego kredytu na warunkach nie gorszych niż podane w ofercie Wykonawcy.
o) Wszystkie opłaty manipulacyjne i inne towarzyszące operacjom i czynnościom związanym z realizacją umowy zostaną uwzględnione w niezmiennej stawce procentowej marży Wykonawcy.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w transzach w zależności od potrzeb.
q) W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. r) Przedstawiona w Ofercie marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej i nie może być wyższa.
s) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczą. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 360 dni, a miesiąc 30 dni.
t) Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. u) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kredytu i odsetek bez dodatkowych opłat.
v) Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: o stopa bazowa - zmienna stawka WIBOR 1M o stała dla całego okresu kredytowania marża banku w) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w specyfikacji.
x) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu.
6. Kredyt spłacony będzie w równych ratach kwartalnych wg harmonogramu zawartego w umowie:
w 2021 roku - 60 000,00 zł
w 2022 roku - 60 000,00 zł
w 2023 roku - 60 000,00 zł
w 2024 roku - 345 000,00 zł
w 2025 roku - 345 000,00 zł
w 2026 roku - 345 000,00 zł
w 2027 roku - 345 000,00 zł
w 2028 roku - 345 000,00 zł
w 2029 roku - 345 000,00 zł
w 2030 roku - 345 000,00 zł
w 2031 roku - 345 000,00 zł
w 2032 roku - 400 000,00 zł
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres spłaty kredytu: do 31.12.2032r. Okres karencji w spłacie kredytu: do dnia 31.03.2021 r. Zamawiający, wyłącznie w celu obliczenia kosztów udzielenia kredytu, ustala datę 30.06.2020 r. roku jako hipotetyczną datę uruchomienia kredytu. Data ta nie jest wiążąca dla Kredytobiorcy w rzeczywistym uruchomieniu kredytu i służy jedynie zachowaniu porównywalności składanych ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Nie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) lub inny dokument, z którego wynika takie zezwolenie

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ, do którego należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, b) stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form: - Pieniądzu na numer rachunku: 06915810112002200000130005 Bank Spółdzielczy w Błażowej oddział Hyżne - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
3. Potwierdzoną Kopię dowodu uiszczenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin uruchomienia kredytu

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-25, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Liczba odsłon: 1427