Informacja dotycząca opracowania i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017 - 2023


INFORMACJA DOTYCZĄCA

Opracowania i przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023

 

Rewitalizacja to kompleksowy  i skoncentrowany terytorialnie proces  ożywienia zdegradowanych obszarów, prowadzony na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. To proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Zasadą tego procesu jest partycypacja społeczna, czyli czynny udział jak największej grupy osób związanych z danym obszarem. To uczestnictwo zagwarantowane jest na każdym etapie procesu rewitalizacji, dzięki czemu precyzyjniej można określić potrzeby i oczekiwania interesariuszy, którymi są nie tylko sami mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy czy organizacje pozarządowe.  

Lokalny Program Rewitalizacji jest niezbędny, aby:

  1. koordynować działania z zakresu rewitalizacji,
  2. zachować cenne obiekty dziedzictwa kulturowego,
  3. ożywić obszary o trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
  4. pozyskać środki UE.

Gmina Hyżne obecnie zajmuje się opracowaniem takiego Programu.  Do udziału w jego opracowaniu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich środowisk: radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie Gminy, pracownicy UG. Ich udział jest bardzo ważny, ponieważ jedną z podstawowych zasad przy opracowaniu LPR jest zasada uczestnictwa  społeczności, rozumianej jako realny wpływ na ważne decyzje dotyczące rozwoju gminy, w tym obszarów o szczególnym znaczeniu.

Na podstawie badania ankietowego, identyfikacji problemów podczas spotkań warsztatowych oraz analizy danych zastanych zostały wyznaczone obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji.

Następnie nakreślono wizję rozwoju tych obszarów oraz zidentyfikowano możliwe projekty podstawowe i uzupełniające do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wyznaczone przez Gminę Hyżne obszary oraz projekty przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiono mieszkańcom na spotkaniach w dniach 3 kwietnia  i 21 kwietnia 2017 roku.

Więcej informacji odnośnie Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego znajdą Państwo na stronie  internetowej  hyzne.pl w zakładce – Rewitalizacja.

Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wartość projektu wynosi 31 171,00 zł natomiast kwota dotacji wynosi 28 053,90 zł