Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-06-20 21:05:52

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: od 30 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.30.

Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznes planem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).

Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

Refundacja w wysokości nie wyższej niż 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu” oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm)., maksymalna wysokość pomocy, o jaką może ubiegać się wnioskodawca wynosi 100 000,00zł.

Zakres tematyczny operacji:

Zakres tematyczny odpowiada Przedsięwzięciu 2.1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD oraz jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (9Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm).

Limit środków dostępnych w naborze:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 500 000, 00 zł.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
 • zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 • naborze wniosków)
 • spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
 • zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 - 2020
 • uzyskanie wymaganego minimum punktowego, określonego w lokalnych kryteriach wyboru, czyli 25 pkt,

Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

 • Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Kryteria wyboru operacji:

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.

Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 85 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 25 pkt.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami - 2 egzemplarze.
 • Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
 1. dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
 2. inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

Formularze, dokumenty dostępne są na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu” http://liderds.ostnet.pl/?p=257