1

Projekt "Kluczowe Kompetencje Gwarancją Sukcesu"


 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SP. Z O.O.

zaprasza do udziału w projekcie

„Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”

Nr RPPK.09.03.00-18-0003/15


Celem projektu „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” jest podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, na pełnym poziomie A lub B dla 270 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach (230 osób pozostających bez zatrudnienia i 40 osób pracujących), posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat i więcej, w tym 30% (81 osób) w wieku powyżej 50 r.ż., zamieszkujących, pracujących lub uczących się  w rozumieniu KC na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez udział w szkoleniu zakończonym egzaminem zewnętrznym, do 28.02.2018 r.

 

Projekt skierowany jest do osób:
-  o niskich kwalifikacjach zawodowych (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej),
- zamieszkujących, uczących się lub pracujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego,
- powyżej 25 roku życia, w tym w wieku 50 lat i więcej,
- zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych;

oraz należących do jednej lub więcej z poniższych grup:
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- osoby z niepełnosprawnościami (w tym pozostający pod opieką specjalistycznych poradni zdrowia psychicznego),
- osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie językowe:
- język angielski poziom A (A1+A2) lub B (B1+B2), obejmujące 240 godz. szkoleniowych.

Zapewniamy:
- certyfikaty VCC lub inne zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (ważne bezterminowo), potwierdzające nabycie kwalifikacji,
- materiały szkoleniowe - podręczniki,
- małe grupy szkoleniowe,
- wykwalifikowanych lektorów.

KONTAKT:
strona internetowa: http://mcdk.info.pl/projekty/kluczowe-kompetencje-gwarancja-sukcesu/

e-mail: kkgs@mcdk.info.pl
tel.: 506-281-117